Visos dienos

RENGINIAI.KASVYKSTA.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS (REDAKCIJA 2021-11-28)

1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp VšĮ „Elektroninio verslo ir inovacijų plėtros agentūra“ (juridinio asmens kodas – 302300647, registruotos buveinės adresas Tverečiaus 6, Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas – renginiai@evipa.info) (toliau – Renginių kalendorius) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine renginiai.kasvyksta.lt.

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Renginių skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį.

1.5. Visi Klientai yra skirstomi į informacijos gavėjus ir informacijos skleidėjus ir apibrėžiami kaip nurodyta žemiau:

1.5.1. Informacijos skleidėjams priskiriami fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie, atsižvelgiant į įkeltų renginių skelbimų kiekį, skelbimų turinį (pavyzdžiui, aprašymo, nuotraukų), kitas turimas susijusias paskyras, Paslaugomis naudojasi renginių viešinimo tikslais (pavyzdžiui, reklamuoja renginius) (toliau – Informacijos skleidėjai);

1.5.2. Informacijos gavėjams priskiriami fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Paslaugomis naudojasi ne renginių viešinimo tikslais (vartojimo tikslais) (toliau – Informacijos gavėjai).

1.6. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Renginių kalendoriaus reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.7. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Renginių kalendorius suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo renginių informaciją apie organizuojamus renginius (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų, naudotis kitomis Paslaugomis.

2.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Renginių kalendorius, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią renginio informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus.

2.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Renginių kalendorius nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Renginių kalendorius nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir/ar kokybės.

2.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Renginių kalendorius turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti Renginių kalendoriui nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

2.5. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma Renginių kalendorius pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

2.6. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Renginių kalendorius bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.7. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Renginių kalendoriui arba Renginių kalendorius teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.8. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Renginių kalendoriaus sutikimo.

2.9. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Renginių kalendoriaus arba Renginių kalendorius juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.

2.10. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Renginių kalendoriui visas turtines autorių teises, reikalingas Renginių kalendoriui iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant:

2.10.1.. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateikto Turinio.

2.11. Šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Klientas patvirtina ir garantuoja Renginių kalendoriui, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą.

3. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų;

3.1.2. neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.1.2.1. nenaudoti Paslaugų ir/ar Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Renginių kalendoriui teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Renginių kalendoriaus serverio saugumui, vientisumui ar riboti Renginių kalendoriaus galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis Renginių kalendorius teikiamomis paslaugomis;

3.1.2.2. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę Renginių kalendoriui;

3.1.2.3. neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;

3.1.2.4. nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.1.2.5. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;

3.1.2.6. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

3.1.2.7. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su Renginių kalendoriumi tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;

3.1.3. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ar juridinio asmens rekvizitus, el. pašto adresą;

3.1.4. pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, renginio vietą, laiką, kainą;

3.1.5. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;

3.1.6. nedelsdamas pranešti Renginių kalendoriui apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;

3.1.7. nedelsdamas el. paštu pranešti Renginių kalendoriui, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

3.1.8. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse kategorijoe;

3.1.9. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;

3.1.10. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis;

3.1.11. kontaktinę informaciją, renginio aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir/ar įmonių pavadinimų;

3.1.12. užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodyti tikrieji skelbimų tekste reklamuojami objektai. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos yra aiškiai apibūdinančios renginį;

3.1.13. atsiskaityti su Renginių kalendoriumi už teikiamas Mokamas paslaugas šių Taisyklių 5 straipsnyje numatyta tvarka.

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:

3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1.1. – 3.1.15. punktuose;

3.2.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, ir kt.);

3.2.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir Renginių kalendoriaus sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.2.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Renginių kalendorius neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

3.2.6. supranta ir sutinka, kad Renginių kalendorius tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu;

3.2.6. supranta ir sutinka, kad Kliento įkelti renginių Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kituose Renginių kalendoriaus partnerių reklamos šaltiniuose.

3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2.1 – 3.2.7 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:

3.3.1. prieš siūlydamas paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. Renginio organizatorių) sutikimą siūlyti paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;

3.3.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą.

4. RENGINIŲ KALENDORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Renginių kalendorius turi teisę:

4.1.1. bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir/ar Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad Renginių kalendorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui;

4.1.2. laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:

4.1.2.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;

4.1.2.2. jeigu, Renginių kalendoriaus nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;

4.1.2.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

4.1.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti Renginių kalendoriaus ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

4.1.2.5. jeigu Renginių kalendorius įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų interesams;

4.1.2.6. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas renginių skelbimus daro žalą Renginių kalendoriui, įskaitant, bet neapsiribojant Renginių kalendorius geram vardui ir/ar reputacijai;

4.1.2.7. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais;

4.1.3. bet kada apriboti Kliento galimybę skelbi Renginių skelbimus ir/ar kitą Turinį, bei savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, jei, Renginių kalendoriaus nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;

4.1.4. Renginių kalendorius turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis;

4.1.5. Renginių kalendorius turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje. Naudodamas teisėtas priemones Renginių kalendorius turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.1.6. Renginių kalendorius turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account) be išankstinio įspejimo. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, Renginių kalendorius panaikins Kliento paskyrą. Taip pat Renginių kalendorius turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 3 kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el. laišką adresu renginiai@evipa.info Renginių kalendoriaus sprendimas yra galutinis;

4.1.7. Renginių kalendorius turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 5 (penkerius) metus.;

4.1.8. Renginių kalendorius turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, Renginių kalendorius pateiks Klientui sąskaitą;

4.1.9. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.1.1. – 3.1.15. punktuose, Renginių kalendorius turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 35 eurų sumai;

4.1.10. be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

4.2. Šalys susitaria, kad Renginių kalendorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

5. MOKAMOS PASLAUGOS

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Renginių kalendoriui už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Renginių kalendorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejį, nurodytą šių Taisyklių 4.1.7 punkte, Renginių kalendorius, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.4. Užmokestis už Renginių skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.

5.5. Renginių kalendorius turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

6. ASMENS DUOMENYS

6.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar Renginių kalendorius kitais būdais surinktus asmens duomenis Renginių kalendorius tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis Renginių kalendorius tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat Renginių kalendoriaus privatumo politikos nustatyta tvarka.

6.2. Renginių kalendorius užtikrina Klientų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Klientų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Renginių kalendorius privatumo politikoje.

7. INFORMACIJOS APSAUGOS PRIEMONĖS

7.1. Renginių kalendorius Kliento asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

8. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

8.1. Klientas sutinka, kad Renginių kalendorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Renginių kalendoriaus kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

8.2. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir/ar Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Renginių kalendoriaus pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Renginių kalendorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Renginių kalendorius) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

8.3. Renginių kalendorius neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją, įskaitant ir komentarus.

8.4. Klientas supranta ir sutinka, kad Renginių kalendorius, atsižvelgiant į šių Taisyklių 8.1. p. bei 8.3. p., niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

8.5. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Renginių kalendoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis.

8.6. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Renginių kalendorius nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas.

8.7. Renginių kalendorius atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 35 eurų suma.

9. TAISYKLIŲ KEITIMAS

9.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, Renginių kalendorius turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

9.2. Renginių kalendorius praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

9.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

9.4. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

9.5. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teises.

10.2. Visi tarp Renginių kalendorius ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Ginčai, kilę tarp Renginių kalendorius ir Klientų-vartotojų, sprendžiami VšĮ „Elektroninio verslo ir inovacijų plėtros agentūra“ buveinės vietos teisme.

10.4. Klientas – vartotojas prašymą ir/ar skundą dėl Renginių kalendorius Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti portalui renginiai.kasvyksta.lt - Renginių kalendoriui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu renginiai@evipa.info. Nesutikdamas su Renginių kalendoriaus atsakymu, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

10.5. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir Renginių kalendoriaus laiką. Draudžiama talpinti informaciją, kuri susijusi su toliau nurodytų objektų viešinimu:

 • akivaizdžiai pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;
 • medžiagą arba nuotraukas kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;
 • trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;
 • autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;
 • su tabako gaminiais susijusius gaminius, įskaitant elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, rūkomuosius žolinius gaminius;
 • partnerystės ir lojalumo programų paskyras bei su minėtomis programomis susijusiais paslaugas;
 • asmens duomenis arba elektroninio pašto adresų sąrašus;
 • išankstinio apmokėjimo korteles;
 • paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;
 • biržos investicijų sistemas, loterijų ir lažybų sistemas bei paslaugas susijusias su dalyvavimu loterijose bei lažybose, išskyrus oficialius knygos formatu išleistus leidinius, kuriems suteiktas ISBN numeris;
 • paslaugas ir medžiagą, skatinančias siųsti papildomai apmokestintas trumpąsias žinutes (vadinamasis „SMS Premium“);
 • uždarbį internetu partnerystės sistemose (pvz. darbą spaudinėjant nuorodas);
 • kitas paslaugas, kurių teikimas yra uždraustas ar ribojamas, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias paslaugas reklamuoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;
 • taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis, todėl Klientas siūlydamas įsigyti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika, ir Renginių kalendorius jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių Skelbimų Turinį.

08
Vasaris
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
×
Vasaris
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.