Visos dienos

KAUNAS PHOTO 2021 paroda: Younes Mohammad (Irakas) „Atviros žaizdos“

<< scroll down for English >>

2021 m. rugsėjo 2 d. – spalio 30 d. Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje (L. Zamenhofo g. 12) veiks 18-ojo tarptautinio fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO paroda:

◆ Younes Mohammad (Irakas) „Atviros žaizdos“

Parodos lankymo laikas: II–V 10.00–18.00, VI 10.00–17.00. Įėjimas su muziejaus bilietu.

◆ APIE PARODĄ

Tai yra ilgalaikis projektas, dokumentuojantis kurdų pešmergų pasiaukojimą kovojant su ISIS.

Pokalbiai su keliais šimtais pešmergų, intymūs sužeistų kovotojų, jų šeimų portretai, dokumentuojamos tiek mūšio istorijos, tiek jų tebesitęsianti kova bandant laviruoti postkonfliktinį gyvenimą. Vykdydamas šį darbą susidūriau su milžiniškų kančių liudijimais. Kovotojai, kurie ėmėsi ginklo ne todėl, kad privalėjo tai daryti, bet todėl, kad tai buvo teisinga ir tai reikėjo daryti.

Pasakodami istorijas apie tai, kaip jų akyse buvo nužudyti šeimos nariai ir draugai, apie mūšius, kurių jie nesitikėjo išgyventi, jie tuo pačiu metu liejo ašaras dėl patirtų netekčių ir didžiavosi tuo, ką jie ir jų bendražygiai padarė.

Beveik visi vyrai turėjo sunkių fizinių sužalojimų. Netekę rankų, kojų, akių. Kūnai taip išvagoti kulkų ir šrapnelių padarytų žaizdų, kad dėl paprasčiausio judesio kankino skausmas. Šie vyrai taip pat buvo paženklinti sunkių psichinių traumų, potrauminio streso sindromo ir jų nepaliekančių prisiminimų naštos. Nepaisant viso to, ką iškentėjo, jie dažnai kartojo, kad vėl grįžtų į kovą, jei kada nors būtų pašaukti. Tai darytų dėl savo vaikų, šeimų, žmonių ir viso pasaulio.

Tragiška, kad jų kančios nesibaigia grįžus namo. Jie susiduria su naujais sunkumais, tokiais kaip galūnių protezavimas, nuolatinė slauga, šeimų aprūpinimas nepaisant alinančių sužeidimų ir dar daugeliu kitų iššūkių.

Younes Mohammad gimė 1968 m. Dohuke, Irake. Jis yra laisvai samdomas kurdų fotografas, daugiausia dirbantis laikraščiams, žurnalams ir kt. Nuo 1974 m. iki 1998 m. gyveno Irane kaip pabėgėlis, Teherano universitete baigė magistro studijas. Fotografija buvo jo aistra, tačiau jis neturėjo galimybės ja užsiimti, kol Sadamo laikais tebesitęsė karo padėtis. 2011 m. jis metė darbą ir pradėjo savo, kaip fotografo, kelionę. Jo darbai buvo eksponuojami tarptautinėse parodose ir plačiai publikuojami leidiniuose. Jis yra gavęs nemažai apdovanojimų. Šiuo metu gyvena Erbilyje, Irake.

www.younesmohammad.com

◆ APIE FESTIVALĮ

KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetis tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 2004 m. Mindaugo Kavaliausko įkurtą festivalį organizuoja viešoji įstaiga „Šviesos raštas“. 

2021-aisiais fotomeno festivaliui KAUNAS PHOTO sukanka aštuoniolika, jis tampa pilnamečiu. Todėl daugiausia dėmesio skiriama pilnametystės slenksčiui, tapimui suaugusiuoju, privalumams ir trūkumams, pasakojimams ir jausenoms buvimo mažu, jaunu, paaugliu, tėvu, vidutinio amžiaus, pensininku, su anūkais ar be jų, hobiui, darbui, pensijų santaupoms pasitinkant gyvenimo saulėlydį. Festivalio parodos susiję su bendrais ar specifiniais gyvenimo pasirinkimų, krizių, džiaugsmų, tradicijų, stereotipų, tabu, socialinių normų ir didžiųjų duomenų visuomenės poveikio amžiaus grupėms klausimais. Per šimto pasiūlymų sulaukęs atviras festivalio kvietimas parodė, kad kritinė masė fotografų tyrinėja amžėjančią visuomenę, jos džiaugsmus ir iššūkius.

2021 m. festivalio meninę programą kuruoja jungtinė komanda: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher ir Karolina Krinickaitė.

Festivalio KAUNAS PHOTO parodos uždarose erdvėse Kaune rodomos 2021 m. rugsėjo mėnesį, o lauko parodos Čečėnijos aikštėje, Kalniečių ir Draugystės parkuose, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio gatvėse, prie Kauno pilies, Vienybės aikštėje bus matomos žiūrovams iki spalio pabaigos.

Festivalį KAUNAS PHOTO, kaip vieną iš strateginių tarptautinių meno renginių Lietuvoje, finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Informacinis rėmėjas: LRT.

Partneriai: Kauno fotografijos galerija, Kauno miesto muziejus, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Kauno Įvairių Tautų Kultūrų Centras, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, KTU Foto studija, VĮ Turto bankas, BLC – Verslo lyderių centras, Diaphane, Białystok Interphoto.

Tecnniniai partneriai: UAB „Šiaurinis taškas“, KTU Mechatronikos institutas.

Informacinis partneris: Foto ir video žurnalas „Vyzdys“.

festival.kaunasphoto.com

---

[ EN ]

September 2 – October 30, 2021, Kaunas City Museum Folk Music Branch (L. Zamenhofo St. 12) will host an exhibition of the 18th international festival KAUNAS PHOTO :

◆ Younes Mohammad (Iraq) “Open Wounds”

Exhibition visiting times: Tue-Fri 10:00-18:00, Sat 10:00-17:00. Admission with Museum ticket. 

◆ DESCRIPTION

This is a long-term project documenting the sacrifices of Kurdish Peshmerga in the fight to put down ISIS.

Speaking with several hundred Peshmerga, taking intimate portraits of the wounded fighters, their families, and documenting both the stories in the battle and their ongoing struggles to navigate post-conflict life. Through the work, I found stories of immense suffering. Fighters who took up arms, not because they were required to do so, but because it was right and it was what had to be done.

As they retold stories of watching family and friends killed in front of them and of battles they did not expect to survive, they simultaneously shed tears for the losses and for the pride they had in what their comrades and they had done.

All most all of the men showed severe physical injury. Arms, legs and eyes lost. Bodies so riddled with bullet and shrapnel wounds that simple movement created wincing pain. These men also showed the signs of the heavy burdens of the mental traumas, of PTSD, and of memories that would not leave them. Despite all they suffered, they often said they would go back to the fight again if ever called. They would do this for their children, their families, their people, and for the wider world.

Tragically, their suffering does not end having returned home. The men face new challenges, such as getting prosthetic limbs, ongoing care, providing for their families despite their debilitating injuries, and more.

Younes Mohammad was born in 1968 in Dohuk, Iraq. He's a Kurdish freelance photographer mostly active on assignments for newspapers, magazines, etc. He spent his life in Iran as a refugee from 1974 to 1998 and graduated with an MBA University of Tehran. Photography was his passion, but he had no chance to follow it while the war situation was still continuing under Saddam's time. In 2011 he quits his job and starts his journey as a photographer. His work has been exhibited internationally and published widely in publications. He has received numerous awards. He is now based in Erbil, Iraq.

www.younesmohammad.com

◆ ABOUT THE FESTIVAL

KAUNAS PHOTO is the longest running annual international photo art festival in Lithuania and the Baltic States. The festival founded by Mindaugas Kavaliauskas in 2004 is organized by the public institution "Šviesos raštas".

In 2021, the international photo art festival KAUNAS PHOTO festival turns eighteen and becomes an adult. Therefore, this year the focus is on the threshold of adulthood, becoming an adult, the pros and cons, stories and feelings of being young, teenager, parent, mid-aged, retired, with or without grandchildren, hobby, job, retirement savings meeting the sunset of life. The exhibitions and events of the festival are related to general or specific issues of life choices, crisis, joys, traditions, stereotypes, taboos, social norms and the impact of big data society on age groups. The open call to the festival, which received over a hundred proposals, showed that a critical mass of photographers is exploring an aging society, its joys and challenges.

The artistic program of this year's festival is curated by a joint team: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher and Karolina Krinickaitė.

KAUNAS PHOTO exhibitions in closed spaces will take place in Kaunas in September 2021. Outdoor exhibitions in Chechnya Square, Kalniečių and Draugystės parks, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio streets, near Kaunas Castle, Vienybės Square will be accessible to the audience until the end of October.

KAUNAS PHOTO is funded by the Lithuanian Council for Culture as one of the strategic international art events in Lithuania.

Informational sponsor: LRT.

Partners: Kaunas Photography Gallery, Kaunas City Museum, Kaunas Municipal Vincas Kudirka Public Library, Kaunas Cultural Centre of Various Nations, Maironis Lithuanian Literature Museum, Vytautas Magnus University, KTU Photo Studio, VĮ Turto bankas, BLC - Business Leaders Centre, , Diaphane, Białystok Interphoto.

Technical partners: UAB "North point", KTU Institute of Mechatronics.

Informational partner: Photo and video magazine „Vyzdys“.

festival.kaunasphoto.com

04
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.