Visos dienos

KAUNAS PHOTO 2021 paroda: Martha Thomas (JAV) „Nepamiršk, čia jums ne Lietuva“

<< scroll down for English >>

2021 m. rugsėjo 2 d. – spalio 30 d. Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje (L. Zamenhofo g. 12) veiks 18-ojo tarptautinio fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO paroda:

◆ Martha Thomas (JAV) „Nepamiršk, čia jums ne Lietuva“ (konkurso KAUNAS PHOTO STAR 2021 finalininkė)

Parodos lankymo laikas: II–V 10.00–18.00, VI 10.00–17.00. Įėjimas su muziejaus bilietu.

◆ APIE PARODĄ

1941 m. birželio 14 d. mano seneliai Kazimieras Klimauskas, Apolonija Klimauskienė ir teta Daina buvo pakrauti į traukinius ir ištremti į Sibirą. Mano mama Vida tuo metu gulėjo ligoninėje ir taip pasiliko Lietuvoje. Būdama našlaite ji galiausiai pateko į Ameriką.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, man pavyko susitikti su Daina ir mes tapome artimos. 2014 metais ji man parodė savo parašytus prisiminimus apie jaunystę Sibire. Mane sužavėjo tai, kaip gyvai Daina rašė. Nors čia buvo vaizduojami Sibiro gyvenimo sunkumai, bet taip pat aprašyti džiaugsmai, kokių neteko matyti kitose tremčių istorijose. Norėjau pasidalinti jos istorijomis su kitais ir panaudoti jas kaip įkvėpimą savo fotografijoms.

Prie kiekvienos nuotraukos anglų ir lietuvių kalbomis pridedama Dainos jaunystės istorija.

Fotografijos yra mano interpretacijos, kaip galėjo Daina jaustis arba kaip jos akimis galėjo pasirodyti tam tikra situacija. Tikiuosi, kad mano nuotraukos privers žiūrovą akimirksniu pajusti tikrus išgyvenimus, kuriuos Daina taip iškalbingai aprašo savo prisiminimuose.

Eksponuojami sidabro želatinos atvaizdai ir skaitmeninės fotografijos. Norėčiau, kad šis projektas taptų dvikalbe knyga.

Daina vis dar gyvena Kaune.

Martha Thomas fotografuoja jau daugiau nei 30 metų, savo darbams kurti naudodama ir tradicinius, ir skaitmeninius metodus. Ji fotografavo Jungtinėse Valstijose ir Europoje. Naujausi jos darbai sukurti sunkiu, bet mylimu „Hasselblad 501c“ fotoaparatu. Vėliau vaizdai išgaunami fotografijos laboratorijoje ir tonuojami auksu, sepija ir selenu.

www.marthamthomas.com

◆ APIE FESTIVALĮ

KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetis tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 2004 m. Mindaugo Kavaliausko įkurtą festivalį organizuoja viešoji įstaiga „Šviesos raštas“. 

2021-aisiais fotomeno festivaliui KAUNAS PHOTO sukanka aštuoniolika, jis tampa pilnamečiu. Todėl daugiausia dėmesio skiriama pilnametystės slenksčiui, tapimui suaugusiuoju, privalumams ir trūkumams, pasakojimams ir jausenoms buvimo mažu, jaunu, paaugliu, tėvu, vidutinio amžiaus, pensininku, su anūkais ar be jų, hobiui, darbui, pensijų santaupoms pasitinkant gyvenimo saulėlydį. Festivalio parodos susiję su bendrais ar specifiniais gyvenimo pasirinkimų, krizių, džiaugsmų, tradicijų, stereotipų, tabu, socialinių normų ir didžiųjų duomenų visuomenės poveikio amžiaus grupėms klausimais. Per šimto pasiūlymų sulaukęs atviras festivalio kvietimas parodė, kad kritinė masė fotografų tyrinėja amžėjančią visuomenę, jos džiaugsmus ir iššūkius.

2021 m. festivalio meninę programą kuruoja jungtinė komanda: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher ir Karolina Krinickaitė.

Festivalio KAUNAS PHOTO parodos uždarose erdvėse Kaune rodomos 2021 m. rugsėjo mėnesį, o lauko parodos Čečėnijos aikštėje, Kalniečių ir Draugystės parkuose, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio gatvėse, prie Kauno pilies, Vienybės aikštėje bus matomos žiūrovams iki spalio pabaigos.

Festivalį KAUNAS PHOTO, kaip vieną iš strateginių tarptautinių meno renginių Lietuvoje, finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Informacinis rėmėjas: LRT.

Partneriai: Kauno fotografijos galerija, Kauno miesto muziejus, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Kauno Įvairių Tautų Kultūrų Centras, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, KTU Foto studija, VĮ Turto bankas, BLC – Verslo lyderių centras, Diaphane, Białystok Interphoto.

Tecnniniai partneriai: UAB „Šiaurinis taškas“, KTU Mechatronikos institutas.

Informacinis partneris: Foto ir video žurnalas „Vyzdys“.

festival.kaunasphoto.com

---

[ EN ]

September 2 – October 30, 2021, Kaunas City Museum Folk Music Branch (L. Zamenhofo St. 12) will host an exhibition of the 18th international festival KAUNAS PHOTO :

◆ Martha Thomas (USA) “Do Not Forget, You Are Not In Lithuania” (KAUNAS PHOTO STAR 2021 Finalist)

Exhibition visiting times: Tue-Fri 10:00-18:00, Sat 10:00-17:00. Admission with Museum ticket. 

◆ DESCRIPTION

June 14th, 2021 marked 80th year since the mass arrests and deportations of Baltic people to Siberia. Political figures of the Republic of Lithuania, officers, doctors, teachers, and farmers were all deported, along with their families.

My grandparents Kazimieras Klimauskas, Apolonija Klimauskienė, and Aunt Daina were among those deported to Siberia. They were loaded onto train wagons and exiled thousands of miles from their home. My mother, Vida, was in the hospital and was left behind. Orphaned, she eventually traveled to America, and was adopted.

After Lithuania gained its independence, I was able to meet Daina, and we have become close. In 2014, she showed me her writings about her youth in Siberia.  I was impressed by how vividly Daina wrote. Though the stories portrayed the hardship of life in Siberia, they also described a joy that I had not seen in other accounts of deportation. I wanted to share her stories with others and use them as inspiration for my photography.

Each photograph is accompanied by a story from Daina’s youth.

The photographs are my interpretations of how Diana might have felt, or how the situation might have appeared through her eyes. I hope my photographs make the viewer momentarily feel the real experiences that Daina so eloquently describes in her writing.

The photographs are both silvergelatin and digital images.  I am working to develop this project into a dual language book.

Daina is still living in Kaunas.

Martha Thomas has been photographing for over 30  years, using both traditional and digital methods to create her artwork. She has photographed in the United States and Europe. Her most recent work has been created with a heavy but beloved Hasselblad 501c. The images are then printed in a wet darkroom and toned with gold, sepia, and selenium.

www.marthamthomas.com

◆ ABOUT THE FESTIVAL

KAUNAS PHOTO is the longest running annual international photo art festival in Lithuania and the Baltic States. The festival founded by Mindaugas Kavaliauskas in 2004 is organized by the public institution "Šviesos raštas".

In 2021, the international photo art festival KAUNAS PHOTO festival turns eighteen and becomes an adult. Therefore, this year the focus is on the threshold of adulthood, becoming an adult, the pros and cons, stories and feelings of being young, teenager, parent, mid-aged, retired, with or without grandchildren, hobby, job, retirement savings meeting the sunset of life. The exhibitions and events of the festival are related to general or specific issues of life choices, crisis, joys, traditions, stereotypes, taboos, social norms and the impact of big data society on age groups. The open call to the festival, which received over a hundred proposals, showed that a critical mass of photographers is exploring an aging society, its joys and challenges.

The artistic program of this year's festival is curated by a joint team: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher and Karolina Krinickaitė.

KAUNAS PHOTO exhibitions in closed spaces will take place in Kaunas in September 2021. Outdoor exhibitions in Chechnya Square, Kalniečių and Draugystės parks, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio streets, near Kaunas Castle, Vienybės Square will be accessible to the audience until the end of October.

KAUNAS PHOTO is funded by the Lithuanian Council for Culture as one of the strategic international art events in Lithuania.

Informational sponsor: LRT.

Partners: Kaunas Photography Gallery, Kaunas City Museum, Kaunas Municipal Vincas Kudirka Public Library, Kaunas Cultural Centre of Various Nations, Maironis Lithuanian Literature Museum, Vytautas Magnus University, KTU Photo Studio, VĮ Turto bankas, BLC - Business Leaders Centre, , Diaphane, Białystok Interphoto.

Technical partners: UAB "North point", KTU Institute of Mechatronics.

Informational partner: Photo and video magazine „Vyzdys“.

festival.kaunasphoto.com

04
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.